Fenomen otmica od strane vanzemaljaca je vrlo kontravezna
tema. Mnogi ljudi  e teze o otimanju ljudi od strane vanzemaljaca
olako  odbaciti.  To  je  zato  što  nisu  svesni  mnogobrojnih  dokaza
koji „potkepljuju“ ove teze.
Naime, mnogi ljudi tvrde da su oteti od strane bi a koja nisu
sa ove planete, ili iz ove dimenzije, ili u nekim slu ajevima ta bi a
su  navodno  an eli.  Najve i  broj  ljudi  koji  tvde  da  su  bili  oteti
opisuje mala siva bi a sa krupnim crnim o ima. U ve ini slu ajeva,
ljudi se ne se aju otmice odmah. Oni prvo doživljavaju „epizode“
nestalog vremena, u kojima „izgube“ po nekoliko sati svog života.
Npr.  jednog trena  pogledaju  na  sat  i vide  da je 23:00,  a slede eg
trena  gledaju i  u  sat  vide  da  je  1:00….Ili  još  bolji  primer  je  kad
stoje napolju po danu i gledaju nebo i odjednom se nebo smra i i
oni  pogledaju  na  sat  i  vide  da  je  ve   kasno  uve e.  Ti  ljudi  se  ne
se aju gde i kako su proveli vreme koje su „izgubili“.  esto posle
„epizode  izgubljenog  vremena“  nalaze  razne  modrice,  ožiljke,
osipe  i  sli ne  znakove  po  telu.  Ti  ljudi  su  esto  su  vrlo  napeti  i
agresivni.  Posle  nekog  vremena,  u  snovima  im  se  polako  vra a
memorija onoga što  su proživeli.  Naj eš e opisuju kako su videli
NLO  koji  im  se  približava  i  da  su  se  odjednom  našli  na  nekom
stolu okruženim malim sivim bi ima (greysima prim. aut.) koji na
njima izvode razne pokuse.
Npr.  prvo  ih  „skeniraju“  njihovim  ma kolikim  o ima,  pa  ih
pregledaju  i  uzimaju  uzorke  noktiju  i  kose,  pa  im  guraju  si ušne
implante kroz nos ili uho.  esto ljudi opisuju da ih ta bi a odvoje
od fizi kog tela i da mogu videti svoja tela kako leže pokraj njih.
Mnoge  žene  prijavljuju  prekinute  trudno e.  Neke  ak  od  njih  još
dok  nikada  nisu  vodile  ljubav  u  životu  odjednom  zatrudne  ne
znaju i kako im je to uspelo. U otprilike tre em mesecu trudno e
one  odjednom  izgube  fetus.  Kasnije  se  kroz  snove  i  regresivnu
terapiju  prisete  svega  što  im  se  desilo.  Naime,  za  vreme  otmice
vanzemaljci  na  toj  ženi  ili  devoj ici  obave  ginekloški  pregled  i
oplode  je.  Tokom  slede ih  otmica  oni  je  stalno  pregledaju  i

odjednom joj izvade fetus iz tela i stave ga u vešta ke inkubatore.
Posle  mnogo  vremena,  kad  je  ponovo  otmu,  vanzemaljci  joj
pokažu  ovekoliku bebu koja ima o i krupne i tamne kao njihove.
Mnoge  ljude  koji  tvrde  da  su  oteti  pose uju  takozvani  „Ljudi  u
crnom“  ,  agenti  u  crnim  odelima  sa  crnim  nao arima,  ispituju  ih
sve o otmicama koje su preživeli i zabranjuju im da ikom pri aju o
tome,  prete i  im  smr u.  Tako e,  mnogi  ljudi  posle  otmice
prijavljuju vi enja totalno crnih helikoptera.  esto ih posle otmice
od  strane  vanzemaljaca  otme  i  vojska  prete i  im  da  ne  pri aju
nikom o svojim iskustvima.

Ta bi a se  esto ne predstavljaju kao vanzemaljci ve  kao an eli,
ili vilenjaci. Ljudi koji redovno bivaju otimani se znatno promene
kao osobe i promene svoje vi enje na svet. Vanzemaljci im  esto
pri aju kako  e svet doživeti katastrofu i kako su baš ti oteti ljudi
izabrani da prežive, ili spasu svet. Po mom mišljenju to su laži koje
vanzemaljci  govore  tim  ljudima  iz  dva  razloga.  Prvi,  zbog  lakše
kontrole  nad  tim  ljudima,  drugi  zbog  širenja  dezinformacija  o
vanzemaljcima  i  fenomenu  NLO-a.  Ti  ljudi  im  esto  poveruju  i
po nu pisati knjige o tome kako su tu vanzemaljci tu da nas spasu.
Tako e  je  zanimljivo  da  uvek  ljudi  i  ta  bi a  komuniciraju
telepatski,  ak  i  slike  o  epokalipsi  ljudi  primaju  umom.  Tako e,
vanzemaljci im ugra uju scenarije virtualne stvarnosti (eng.-virtual
reality  scenarios)  kako  se  oteti  ljudi  ne  bi  se ali  šta  se  stvarno
desilo tokom otmice i kako se ne bi uplašili. Ti ljudi  esto vi aju
NLO-e i  uju  udne zvukove pucketanja tokom no i.
Vanzemaljci  esto  ljudima  tokom  otmica  ugra uju  implante
veli ene nekoliko milimetara  u razli ite delove tela. Ljudi ih  esto
otkrivaju  preko  rendgena.  Postoje  hirurzi  koji  se  bave
odstranjivanjem  i  sakupljanjem  ovih  implanta  iz  tela.  Naravno,
postoje  implanti  u  delovima  mozga  koji  se  ne  mogu  izvaditi.  Ti
implanti  navodno  služe  za  kontrolu  uma  i  lociranje  odre enog
oveka  kojeg  vanzemaljci  ho e  da  otmu.  Pod  kontolom  uma  se
podrazumeva uticaj na stvari koje taj  ovek  ini, njegove reakcije
na okolinu i tako e njegov na in razmišljanja. Tako e se navodno
pomo u implanta „ubacuju“ i scenariji virtualne stvarnosti.
Pomo u regresije,  ak i ljudi koji nikad nisu verovali u postojanje
NLO-a, saznaju da su redovno otimani još od detinjstva. Važno je
napomenuti  da se  pod regresiju  ne  mogu  podvrgnuti ljudi koji su
doživeli klini ku smrt. Pala mi je na pamet misao da je mogu e da
smo svi otimani bar nekoliko puta. To bi se moglo proveriti samo
ako bi se hiljade razli itih ljudi podvrglo regresiji i bilo ispitano u
vezi otmica.
Jedan  od  pionira  istraživa a  fenomena  otmica  je  Budd  Hopkins,
umetnik iz New Yorka. Intervjuisao i hipnotizrao mnoge ljude koji
tvrde da su bili oteti. Otmicama se tako e bavio, nedavno poginuli,
John  Mack,  psihijatar  koji  je  tako e  dosta  uradio  u  istraživanju
fenomena  otmica  i  ispitivanju  ljudi  koji  tvdrde  da  su  doživeli
otmicu. Neke od najvažnijih knjiga na ovu temu, napisala je, Karla
Turner, univerzitetska profesorka engleskog. Njene knjige se mogu
preuzeti na
www.karlaturner.org
  . Ona je jedna od onih koji nisu
ni  malo  verovali  u  stvarnost  NLO-a,  ni  postojanje  vanzemaljaca
dok ni sami nisu bili oteti, tj. setili se da su otimani celog života.
Ona je u svojoj prvoj knjizi, Into the Fringe opisala iskustva svoje
porodice.  U  svojoj  legedarnoj  drugoj  knjizi  Taken,  opisala  je
iskustva osam žena sa razli itih delova ameri kog kontinenta. Pre
nego  što  je  umrla  od  raka  1996,  objavila  je  svoju  tre u  knjigu,
Masquerade of Angels.
Karla Turner
Šta to vanzemaljci žele od nas ? Ko su oni ? Odakle dolaze ?
Odgovore  na  ova  pitanja  možemo  samo  naga ati,  ali  ovde  u
navesti  nekoliko  teorija  nastalih  prvenstveno  istraživanjem  iskaza
ljudi  koji  tvrde  da  su  otimani  od  strane  vanzemaljaca.  Greysi,  ili
sivi, navodno ho e da stvore hibridnu rasu, mešaju i naše gene sa
njihovima. Ali to ne može biti njihov glavni cilj, jer da su to hteli,
odavno  bi  to  uradili.  Izveštaji  otmica  datiraju  još  iz  drevnih
vremena  kad  su  vladare  drevnih  zemalja  odvodili  „an eli“  u
„vatrenim  ko ijama“.  Mada  nisu  samo  odvodili  vladare  ve   i
proroke  poput  Ezekiela  i  Enoha.  Njih  su  u ili  pokazivaju i  im
razne sprave i na ine da oni posle repliciraju te sprave. Ali, izgleda
da se nešto promenilo u njihovim namerama. Tako e, Greysi nisu
glavni  vanzemaljci,  ve   su  prema  mnogim  teorijama  organski
roboti gmazolikih vanzemaljaca.
Ako  ukrštavanje  vrsta  nije  plan  vanzemaljaca,  ma  koji  oni  bili,
onda  šta  je  zaista  njihov  plan  ?  Po  mom  mišljenju,  odgovor  je
manipulacija ljudima pomo u laži. Naša planeta je njima kao jedan
veliki zoo-vrt, a mi smo njihov najve i eksperiment. Ali to su samo
naga anja. Živi bili pa videli

Ivan Kremer

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.