Kabala je škola najranije hebrejske tradicije koja izražava jedinstvenu i fascinantnu perspektivu duhovnosti, stvaranja i odnosa između Boga Tvorca i Njegovih tvorevina u fizičkom svijetu – a prIJe svega ljudi. Jezgro učenja Kabale je staro preko 4000 godina, čineći Kabalu jednim od najstarijih spiritualnih puteva na svijetu. Put Kabale je većim dijelom bio nepoznat izvan hebrejske kulture sve dok nije isplivao na kratko u Španiji u 11. vijeku i u Evropi par vijekova kasnije.

Mnoge spiritualne i mistične tradicije su bile pozajmljene iz kabalističkih tradicija, često preslikavajući prelijepe i intrigantne simbole i dijagrame iz kabalističkih rukopisa bez potpunog razumjevanja njihovog značenja. Na primjer, 22 Velike Arkane iz Tarot karata bazirane su na interpretaciji dijagrama Kabalističkog Drveta Života. Mistične tradicije povezane sa Hrišćanstvom, Hermetizmom, Magijom, Numerologijom, Astrologijom i bezbroj drugih praksi i sistema vkerovanja bili su pod manjim ili većim uticajem Kabale. Ipak, kabalistička učenja u onome što bismo mogli nazvati “čistom formom” nisu bila dostupna širokoj publici sve do nedavno.

Kabala se zasniva na različitim tekstovima, a glavni među njima su Knjiga Stvaranja, Zohar i Tora. Veći dio tradicije se prenosio lično, usmenim putem, generacijama unazad. Knjiga stvaranja je prvi tekst kabalističke tradicije nastao prije više od 4000 godina. Zohar, ili Knjiga Sjaja je napisana prije oko 2000 godina i sadrži glavni skup kabalističkih učenja. Kabala je dostupnija u javnosti od 1922. godine kada je Rav Jehuda Ašlag preveo Zohar sa drevnog aramejskog na moderni hebrejski jezik i tako omogućo svima koji govore hebrejski da po prvi put proučavaju drevnu mudrost Zohara. Priče predstavljene u Tori, hrišćanima su poznatije kao Stari Zavjet, i predstavljaju metaforičke kodove koji pomažu učenicima Kabale da razumiju izvjesne ključne principe Knjige Stvaranja i Zohara.

Riječ “Kabala”, bukvalno se prevodi kao “primanje”, što je jednostavna ali moćna riječ u kontekstu Kabale. Pažnja je na primanju, ne na sebičan ili materijalistički način, već na duhovan način: primanje mudrosti, prosvjetljenja i blagoslova od strane Tvorca. Proces primanja direktno od Tvorca može da se posmatra i kao nauka i kao umjetnost. Kabalistička učenja iz Zohara se fokusiraju na proces razumjevanja mehanizama univerzuma sa ciljem da se ponovo dođe do jedinstva sa Tvorcem. Kabalu neki naučnici upoređuju sa Velikom Teorijom Ujedinjenja koju fizičari još uvek pokušavaju da pronađu – ona je pogled na svijet koji objašnjava i dekodira načine i misterije unverzuma kroz proučavanje i ličnu primjenu svevažećih principa i odnosa. Proučavanjem Kabale, svako može da stekne uvid neophodan za postizanje “Konačnog Iskupljenja,” i ponovnog ujedinjenja sa Bogom.

Niko nije iskupljen dok svi nisu iskupljeni

Jedno od najvažnijih vjerovanja koje se pominje u Kabali je vjerovanje u reinkarnaciju. Kao i Hindusi i Budisti, kabalistička tradicija kaže da svi ljudi žive mnogostruke živote na Zemlji. Glavna razlika je ta što Kabala podučava da je konačna svrha ovih života da svi postignu spiritualno prosvetljenje da bi cujelo čovečanstvo moglo da se ponovo pridruži Tvorcu. Posl9je velikog biblijskog pada sve ljudske Duše su proizašle od Adama i Eve, i bile su uskraćene jedinstva sa Bogom. Uzrok biblijskog pada je sebičnost i želja Duše da bude Bog za sebe, što narušava princip Jedinstva sa Jednim. Lijek za ovu situaciju dolazi kroz neprestani proces pokajanja i iskupljenja, gdje se svaka duša rađa puno puta da bi postigla potrebni i određeni nivo spiritualnog razvoja kroz procese prosvjetljenja. U ovom smislu je kabalistička perspektiva veoma slična budističkoj ili hinduističkoj perspektivi. Možda najvažnija razlika je ta što Kabala podučava da sve pale Duše moraju da budu prosvjetljene da bi čovječanstvo dostiglo Konačno Iskupljenje i ponovo postalo jedno sa Tvorcem. Ukratko, niko nije iskupljen dok svi nisu iskupljeni. Ovaj pristup reinkarnaciji naglašava, između ostalog, odgovornost za cijelo čovječanstvo, jer naši lični životi i duhovni napredak su u direktnoj vezi sa svim Dušama koje postoje.

Jedan od najznačajnijih aspekata ovog intrigantnog duhovnog puta je da sljedbenici Kabale vrlo često prihvataju religiozne puteve drugih. Za razliku od sveopšteg isključujućeg stava u različitim spiritualnim učenjima, učitelje Kabale ohrabruju sljedbenike svih religija da proučavaju Kabalu i da pokušaju da primjene njena učenja u svojim sopstvenim spiritualnim putovanjima. Na Kabalu treba gledati kao na mudrost iza određenja religioznih sekti i “izama.” Kabala je skup uvida koji nam daju pogled na univerzum, kroz oko Tvorca, tako da možemo da živimo strpljivo, u miru, prosvetljenju i mudrosti dok se potpuno ne formira izgubljena jezgra našeg mikrokosmosa. Tada će se ostvariti naš san i vapaj za ponovnim jedinstvom sa Jednim, sa Bogom.

Znanje kabale je moćno. Kroz vjekove ezoteristi svih naroda su po ugledanju na jevrejsku kabalu stvarali svoje sisteme kabale. Najstariji i osnovni tekst kabale je Sefer Jetsirah, tzv. Knjiga formiranja. Postoji vjerovanje da jevrejski misticizam potiče još od vremena Avrama i da se znanje Sefer Jetsirah-a prenosilo usmenim putem sa koljena na koljeno.

Rabi Akibi u 10. vijeku iznio je na svijetlo dana prvu kratku knjigu, pisani dokument Sefer Jetsirah – Knjigu formiranja. Sefer Jetsirah – Knjiga formiranja opisuje osnovnu strukturu kabale, zatim stvaranje univerzuma kroz 22 skrivene staze, 10 sefirota, 22 hebrejska slova alef-bet-a.

U Francuskoj nastala je Knjiga Iluminacija – Bahir u 11. vijeku n.e.. U Španiji nešto kasnije praktikovao se Zohar. Protjerivanje Jevreja iz Španije 1492. doprinijelo je da se klasična kabala raširi po cijeloj Evropi. Aronom Ben Samuel stvorio je nemačku kabalu po ugledanju na Merkabah, naglašavajući magijske reči.

Uopšte rečeno, zapadna kabala je ustvari hrisćanska kabala sa dodacima kao što su alhemija, tarot, magijske reči, astrologija, numerologija, notarikon, temurah, itd, jer mogućnost dodavanja novih aspekata u kabali je laka i neograničena. Zajedničko za sve kabale je želja za mističnim iskustvom ponovnog sjedinjenja sa Bogom. Meditacija, molitva, molitva za druge, mantra, post i ispravno življenje su način za postizanje tog cilja.

Kabala je ključ ka kontroli suptilnih snaga u postizanju istinskog mističnog iskustva u smislu jedinstva. Transcendentalno iskustvo leži iza granica racionalnog čak i iracionalnog uma. Božansko je još više na ljestvici duhovnog postignuća. Svoje iskustvo ispričati drugima je teško izvodljivo. To iskustvo se može prenijeti samo Božanskim sredstvima komunikacije koja leže iznad ili iza drveta života, zato su viši sefiroti slabo pojmljivi.

Atcilut- arhetipski, Božanski svijet, svijet emanacije, područje zračenja
Beriah- kreativni svet, svijet Arhanđela, područje stvaranja
Jetsirah- formativni svet, svijet Anđela, područje oblikovanja
Azijah- manifestovani svet, svijet čakri i nadija, fizičko područje

Iza Ketera u svijetu Atciluta nalaze se tri reda negativnog postojanja: ništa, beskonačno ništa i beskonačna svjetlost. Velovi sadrže i skrivaju nemanifestovane aspekte sefirota, one koje ljudski um teško može da pojmi. Keter je nastao koncentracijom beskonačne svijetlosti. On je prva saznatljiva tačka manifestacije. Atcilut pa i Berijah su iza ljudskog poimanja. Njihova struktura se naslućuje kroz izraz sefirota u nižim svijetovima. Svijet Jetsiraha i Azijaha su nesto bliži za razumijevanje.

Drvo života opisuje silazak Božanskog u manifestovani svijet. Drvo života sadrži tri stuba na kojima je postavljeno 10 sefirota. Lijeva strana drveta života – stub strogosti odgovara lijevoj strani mozga, Pingala. Desna strana drveta života – stub milosti preferira desnoj strani mozga, Ida. Kičmena moždina odgovara srednjem stubu drveta života – stubu ravnoteže, šušumni kanal. Drvo života je spiritualnije u svom gornjem dijelu. 22 staze koje sadrže 22 slova herbejskog alfabeta povezuju 10 sefirota. Svaki sefirot ima svoj broj i značenje.

Sefirot br.1 Keter je Misao,
Sefirot br. 2 Čohmah je Mudrost,
Sefirot br. 3 Binah – razumevanje,
Sefirot br. 4 Česed – milost,
Sefirot br.5 Gevurah – moć,
Sefirot br. 6 Tifaret – slava,
Sefirot br. 7 Necač – pobeda,
Sefirot br. 8 Hod – poistovećivanje sa Bogom,
Sefirot br. 9 Jesod – temelj i
Sefirot br. 10 Malkut – kraljevstvo.

Sefirot Daat – znanje nema broj, nalazi se u ponoru između Čohmaha – Binaha i Česeda – Gevuraha.

kabala
Svaka staza povezuje 2 sefirota. Staze drveta života predstavljaju naše kretanje iz jednog stanja u drugo. Staze su naši subjektivni doživljaji. U Kabali značajno mjesto među stazama zauzimaju staze koje imaju tzv. majčinska slova, to su 3 horizontalne ravni na drvetu života: SHIN povezuje Čohmah i Binah, to je Ravan Vatre, i povezan je sa desnim stubom drveta života – glava. Ravan Vatre vlada svijetlom na nebesima, sto uključuje konstelacije planeta i zvijezda. ALEF povezuje Česed i Gevurah, to je Ravan Vazduha, povezan je sa centralnim stubom drveta života – pluća. Ravan Vazduha kontroliše kišu. MEM povezuje Necač sa Hodom, to je Ravan Vode, povezan je sa levim stubom drveta života – stomak. Ravan Vode je izvor godišnjih doba na svijetu. Kako Zemlja rotira oko Sunca, vode Zemlje se mijenjaju.
slika kabala
Svakoj stazi odgovara jedna velika arkana, ključ ili tajna. Arkane predstavljaju kosmičke elemente, svaka od njih je mali svemir za sebe. Za razumjevenje arkana je potrebna mentalna sposobnost koja je kadra da istovremeno razlikuje i poistovjećuje naizgled nespojive koncepte. Nespojivost postoji samo u glavi onog koji je zamišlja. Kad se ovo shvati, postaje moguća inicijacija. Tada um sam sebe nadmašuje pomoću izmirenja suprotnosti.

kabala
Istinski smisao tarot karata je spoznaja univerzuma, svaka karta tarota je ključ nevidljivog svijeta. Tarot karata ima ukupno 78, i to: 22 velike arkane koje su sastavni dio staza drveta života, zatim 40 malih arkana koje predstavljaju četiri elementa raspoređena u sefirote i 16 dvorskih karata, koje takođe prirpadaju sefirotima. Sefirot, emanacija ili sfera je simbol objektivnog stanja. Sefirot je broj. Brojevi su primitivni oblici arhetipova. Oni su posrednici između ljudi i viših slojeva, viših svijetova. Broj je naziv za tajni zakon. Simbol je tehnička pomoć. Simbol je intuitivna ideja. Simbol pretvara psihičku energiju nižeg u više oblike. Znamo da logika ego svesti ne dopire do podsvijesti, do nesvjesnog. Simbolička slika može imati poznate elemente ali iza celine stoji skriveno, nešto što ne možemo protumačiti. To nešto je suprotno značenje. To je tajna. do naše ličnosti razume simbole. Simbolom se najbolje izražava tek naslućeni nesvjesni sadržaj. Simbolički proces je nesvjestan. Doživljava se u slikama, tj. poruke dobijamo u obliku slika. Bez simbola ne možemo stupiti u vezu sa nesvjesnim. Može se reći da je simbol srednji put na kome se suprotnosti sjedinjuju za nova kretanja.

 

About The Author

Urednik

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.